OFFERTE AANVRAGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Algemeen:

1.1  Al onze werken en leveringen zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de B.V.B.A. J. DE WIN, bij uitsluiting van elke andere, waardoor ook de algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de klant uitgesloten zijn.   De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden.

1.2  Alle zaken worden slechts definitief na een door ons toegezonden bevestiging, en betaling van het voorschot. Alleen een origineel ondertekende verkoopovereenkomst is geldig.

1.3  Huidig document wordt geacht definitief aanvaard te zijn in al haar bestanddelen en voor al haar vermeldingen bij ontstentenis van een schriftelijk protest binnen de acht dagen na ontvangst ervan.  De klant zal alleszins door het plaatsen van de bestelling en/of betaling van enige factuur geacht worden kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

1.4  De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten.  Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te passen.

1.5  In afwijking van artikel 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van recht bewezen worden.

1.6  Plannen, tekeningen, modellen en foto’s blijven onze eigendom, mogen niet aan derden worden medegedeeld en dienen ons op eenvoudig verzoek te worden terugbezorgd. Zolang de plannen niet in ons bezit zijn wordt de leveringstermijn verschoven naar een latere datum.

 1. Leveringstermijnen:

2.1  De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de B.V.B.A. J. DE WIN niet.  Vertragingen in de levering en/of uitvoering geven geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

2.2  De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de B.V.B.A. J. DE WIN om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is.

 1. Betalingen:

3.1  Tenzij anders overeengekomen zullen betalingen contant, netto zonder korting, of per overschrijving gebeuren. De vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen.

3.2  Bij niet-betaling van de factuur binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd t.b.v. 15% per jaar.  Tevens is er als schadebeding, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 12% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00.  Daarnaast zal de klant ook gehouden zijn om de gerechtelijke intresten en gerechtskosten te dragen.

3.3  Zolang de geleverde goederen niet betaald werden, blijven ze eigendom van de B.V.B.A. J. DE WIN.  Het risico gaat echter over op de koper bij contractsluiting.

3.4  Bij niet-betaling, faillissement of kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper, behouden wij ons tevens het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst door de koper doet ontstaan.  Dit brengt verder met zich mee dat alle vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte

3.5  Wij hebben het recht schuldvergelijking toe te passen tussen bedragen die de klant ons verschuldigd is en bedragen die wij hem verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde ook en zelfs in verband met andere contracten.

 1. Aansprakelijkheid:

4.1  B.V.B.A. J. DE WIN:

 1. Gemotiveerde klachten i.v.m. de levering van goederen of uitgevoerde werken moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de oplevering, welke aan geen vormvoorschriften is onderworpen, en alleszins voor de ingebruikname.  Bij ingebruikname en het verstrijken van voormelde termijn worden de werken als aanvaard beschouwd.  Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 2. In geval van ongeval op gelijk welk ogenblik of wegens om het even welke oorzaken is de aansprakelijkheid van de B.V.B.A. J. DE WIN strikt beperkt tot zijn eigen personeel en tot zijn levering. 
 3. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte produkten en materialen is uitdrukkelijk beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 4. Eventuele niet te voorziene beschadigingen als gevolg van het verwijderen van de bestaande materialen vallen nooit te onzen laste.
 5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor condensatiewater aan de dakbedekking en daklichten, veroorzaakt door temperatuurverschillen of andere invloeden
 6. Het nazicht van de geleverde materialen is gegarandeerd bij normaal gebruik, gedurende de periode van één jaar. Tijdens deze termijn zal dit nazicht gratis worden gedaan, voor fouten die als een tekortkoming van onzentwege kunnen aangezien worden.

4.2  De Klant:

 1. De klant dient te hebben voldaan aan alle wettelijke, administratieve en reglementaire voorschriften en te beschikken over alle nodige vergunningen m.b.t. de oprichting van het gebouw. Geen enkele aansprakelijkheid uit dien hoofde kan ons ten laste worden gelegd.
 2. De klant wordt verzocht alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, ter voorkoming van breuk of beschadiging van het interieur bij de uitvoering van de werken.
 3. De klant zal er verder voor moeten zorgen dat de werf normaal toegankelijk is en voldoende afgewerkt is opdat de B.V.B.A. J. DE WIN de werken op een normale en veilige manier kan uitvoeren.  Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen aangerekend worden.
 1. Annulatie:

Ingeval van annulatie van de bestelling door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% met een minimum van € 125,00, en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.  Bestellingen waarvan maatwerk en/of aangepaste goederen het voorwerp uitmaken, kunnen geannuleerd worden mits een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de totaliteit van de bestelling wanneer de goederen niet in productie zij en 80% wanneer de goederen in productie zijn.  Ondertekening van de orderbevestiging houdt in dat de goederen in productie zijn.

 1. Slotbepalingen:

Alle geschillen voortspruitend uit de overeenkomsten en facturen behoren tot de uitsluitende bevoegheid van, naargelang de omvang van de vordering, de Vrederechter van het Kanton Kontich, of de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, en zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

Gelezen en goedgekeurd:

 

 

 

De klant